Artboard 1

Avís legal


Identitat del responsable: FUNDACIÓ JOAN BROSSA
NIF/CIF: G61879607
Adreça: carrer La Seca 2, Baixos -08003 Barcelona
Correu electrònic: fundacio@fundaciojoanbrossa.catLa FUNDACIÓ JOAN BROSSA assumeix el compromís de processar la informació dels seus usuaris i clients amb  plenes garanties i complir amb els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i l’ús de les dades personals dels seus usuaris.Aquesta web, per tant, compleix rigorosament amb La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i amb Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com a Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei  34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).Accés i ús de la pàgina web

Accés a la pàgina web

Els usuaris poden accedir de forma gratuïta i lliure a la pàgina web.  En el cas de productes o serveis que requereixin de cert pagament, la FUNDACIÓ JOAN BROSSA informarà de les condicions particulars corresponents als usuaris.

En general, l’accés a la informació i les utilitats d’aquesta pàgina web no exigeix registre previ d’usuari. No obstant això, els usuaris podran sol·licitar, emplenant els formularis corresponents, la recepció d’informació i publicitat sobre la FUNDACIÓ JOAN BROSSA (newsletter, per exemple). Els usuaris garanteixen que tota la informació i les dades de caràcter personal facilitades en els formularis seran pròpies i certes.  Els usuaris seran els únics responsables de les manifestacions falses o inexactes que realitzin, i dels perjudicis que l’ús d’aquesta informació pugui ocasionar a la FUNDACIÓ JOAN BROSSA o a tercers. De la mateixa manera, els usuaris es comprometen a notificar a la FUNDACIÓ JOAN BROSSA qualsevol canvi que pugui produir-se, en relació amb la informació i les dades personals comunicades.

La FUNDACIÓ JOAN BROSSA es reserva el dret a interrompre l’accés a la seva pàgina web, en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius de seguretat, control, manteniment, errors de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa. Aquesta interrupció podrà tenir caràcter temporal o definitiu, en aquest cas es comunicarà aquesta circumstància als usuaris. Per tant, la FUNDACIÓ JOAN BROSSA no garanteix ni la fiabilitat, ni la disponibilitat ni la continuïtat de la seva pàgina web, en el cas de presentar-se les causes anteriorment citades, i, per tant, en cap moment es podran exigir responsabilitats a la FUNDACIÓ JOAN BROSSA en aquest sentit.

Ús de la pàgina web

La utilització de la pàgina web de la FUNDACIÓ JOAN BROSSA per qualsevol persona li atribueix la condició d’usuari, qui accepta que aquest ús és sota la seva exclusiva responsabilitat.

Els usuaris es comprometen a utilitzar la informació, activitats, productes o serveis que la FUNDACIÓ JOAN BROSSA posa a la seva disposició en aquesta pàgina web conforme a les presents condicions generals i a la legalitat vigent, i, en qualsevol cas, es compromet a no utilitzar-los per activitats contràries a les lleis, a la moral o a l’ordre públic.

Els Continguts de la pàgina web es posen a disposició dels usuaris per la FUNDACIÓ JOAN BROSSA com a informació pròpia o, si escau, de tercers. D’aquesta manera, la FUNDACIÓ JOAN BROSSA posarà els mitjans raonables a la seva disposició perquè els Continguts inclosos a la seva pàgina web siguin exactes i estiguin actualitzats.

Pel que fa als menors d’edat que desitgin fer ús d’aquesta pàgina web hauran de tenir el permís del seus pares o tutors, que en qualsevol cas seran els responsables dels seus actes. No obstant això, la FUNDACIÓ JOAN BROSSA garanteix la protecció del menor pel que fa als Continguts dirigits especialment al públic familiar.

Informació sobre els vincles “links”

Les pàgines d’Internet de la FUNDACIÓ JOAN BROSSA poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de tercers. Por tant, aquesta no podrà assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de la FUNDACIÓ JOAN BROSSA.

En compliment del que s’estableix a l’art.  11 i 16 de la LSSICE, la FUNDACIÓ JOAN BROSSA es posa a la disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·labora de forma activa en la retirada o, quan esdevingui necessari, el bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, els drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En el supòsit que l’usuari consideri que pot existir algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega que ho notifiqui  de forma immediata a l’administrador de la web.

Renúncia i limitació de la responsabilitat

Els usuaris respondran dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que la FUNDACIÓ JOAN BROSSA o tercers puguin sofrir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les disposicions estipulades en aquest Avís Legal  o, si escau, en les condicions de venda, política de privacitat i la resta de condicions legals que siguin d’aplicació.

La FUNDACIÓ JOAN BROSSA no es responsabilitza dels danys i perjudicis produïts en els equips informàtics dels usuaris o de tercers derivats de l’accés a aquesta pàgina web, perquè aquest accés no suposa en cap cas l’obligació de la FUNDACIÓ JOAN BROSSA de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu.

La FUNDACIÓ JOAN BROSSA no es responsabilitza dels continguts i serveis dels enllaços, pàgines o sistemes de tercers connectats a aquesta pàgina web, i, per tant, no es responsabilitza dels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error o inutilitat dels mateixos.

Informació relativa a la Propietat Intel·lectual i Industrial

Tots els continguts d’aquesta pàgina web, entenent com a tal, i a títol merament enunciatiu,  els textos, fotografies, gràfiques, imatges, icones, signes distintius o logotips, marques, noms comercials, tecnologia, programari, enllaços i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font  (referits de forma abreujada com els Continguts), són propietat intel·lectual de la FUNDACIÓ JOAN BROSSA o, si escau, de tercers, excepte especificació en cas contrari.

Els usuaris hauran de respectar en tot moment tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre aquesta pàgina web, de titularitat de la FUNDACIÓ JOAN BROSSA o de tercers.

Queda expressament prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, retransmissió o utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d’aquests drets, excepte en els casos que estigui legalment permès, és a dir, autoritzat pel titular dels corresponents drets. Per a la utilització autoritzada dels Continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats exclusivament informatives o pedagògiques, els usuaris poden dirigir-se a fundacio@fundaciojoanbrossa.cat. No obstant això, els usuaris podran visualitzar i obtenir una còpia privada temporal dels Continguts per al seu exclusiu ús personal i privat en els seus sistemes informàtics, sempre que no sigui amb la finalitat de desenvolupar  activitats de caràcter comercial o professional o amb finalitats de distribució, modificació, alteració o descompilació.

Protecció de dades personals

Les dades de caràcter personal rebudes dels usuaris seran tractades de manera confidencial, complint adequadament i en tot moment les disposicions contingudes en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant, la “LOPD”), així com en el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD i a partir del 25 de maig de 2018, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, i en qualsevol altres normes vigents o que en el futur es puguin promulgar sobre la matèria.

Per a més informació, veure nostra Política de Privacitat.

Legislació aplicable i jurisdicció

El present Avís Legal queda subjecte a la vigent legislació espanyola aplicable. Per a la resolució de qualsevol conflicte o litigi que pogués derivar-se de l’accés a aquesta pàgina web, els usuaris i la FUNDACIÓ JOAN BROSSA es comprometen a sotmetre als jutjats que resultin competents.